Проекти

Първите проекти на ЛИК, подкрепени от национални и външни донорски програми датират от 1997 година. От тогава до днес, те са нашият шанс за апробиране и въвеждане в практиката на нови видове дейности и услуги в отговор на конкретни нужди и интереси на една или друга група от общността.

  • „Младежко доброволчество за превенция на рискови фактори сред младите хора”, подкрепен от Министерство на младежта и спорта, по Национална програма за младежта, 2011/2015. Развитие на младежкото доброволчество в полза на устойчиви местни младежки и социални инициативи и разширяване на плевенския клуб „Връстници обучават връстници”, член на Българската Y-PEER Мрежа. 

 

  •     "Избор винаги има - младите гласуват за Европейски парламент 2014", подкрепен от Национална програма за младежта 2011-2015, чрез Национален център европейски младежки програми и инициативи

•  „Обучение на модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Плевен” BG051PO001-4.1.05-0134,  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014

МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО – ЕДНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБРОТО"

«Who left/What behind -  изследване на  темата за миграцията, локалното и глобалното през погледа на жени, работещи в областта на съвременното изкуство”  българо – турски културен проект на читалище ЛИК-Плевен и Flying Broom, Анкара, подкрепен от Европейския съюз чрез механизма за гражданско общество "Интеркултурен диалог Турция - Европейски съюз", Програма "Изкуство и култура” и Турската република, 2011-2012

Читалище ЛИК – местен партньор  на Министерство на здравеопазването и Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» в Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи” от 2009 -2013

«Защото образованието означава повече-партньорство за извънкласни дейности» , ЕС Оперативна програма “Развитие на  човешките ресурси” Министерство на образованието и науката, Схема: BG051PO001/07/4.2-01 -19

"Когато културата променя живота - повишаване капацитета на гражданското общество за признаване ролята на културата в общностните политики, като фактор за социално и икономическо развитие и приобщаване към европейските културни ценности" - едногодишен проект на читалище ЛИК в партньорство с Регионален ресурсен център за култура "Фабриката", Габрово, финансиран от програма ФАР "Развитие на гражданското общество" бюджетна линия - BG 2005/017-353.01.01 BG 2005/017-353.01.01.

"Шанс за по-добри социални услуги за общността чрез възстановяване на социалната инфраструктура - сграда на читалище ЛИК", Фондация Лале, 2006 – 2007

Регионален форум "Жените в изкуството и културата и регионалните културни политики", Швейцарска културна програма, Регионален ресурсен център за култура "Фабриката", 2006

"Нови сили и възможности за жените чрез информационните и комуникационни технологии", Български фонд за жените 2005

"Да си помогнем взаимно - предоставяне на социална подкрепа за деца от ДОВДЛРГ " Мл. Антонов", с. Тотлебен", ЕС Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2004 – 2005

"Drums for peace" - Многостранна европейска мрежа от 17 културни НПО за младежки културни обмени, ЕС, Програма Младеж, 2004 – 2007

• "Action Street Art " - Многостранни младежки културни обмени , ЕС, Програма Младеж 2002 – 2004

• "ECU - NET младежка европейска културна мрежа - многостранен евро-проект" ARTTRAIN , Denmark , EС Програма Младеж 2003 – 2004

Изграждане на връзки между НПО и политическите партии", NDI, 2004 – 2005

"Застъпничество за социално изолирани групи" обучителна програма на Американската агенция за международно развитие, Програма World Learning и Института за демократични правителства на Университета в Джорджия, САЩ, 2003

• Читалище "ЛИК" - част от националната кампания за пряка връзка с избирателите, парламентарни и президентски избори 2001, местни 2003, парламентарни 2005 , Nаtional Democratic Institute 2001 – 2005

Проект за социална работа с деца от ДОВДЛРГ ФПББ 2003

Пилотен проект "Културна политика и културно многообразие", Съвет на Европа, Евро-Български културен център - София, 2001