Дейности

БИБЛИОТЕКА
В читалище ЛИК работи специализирана детска библиотека, която приоритетно обслужва децата от прилежащи в района училища.

Броят библиотечни единици във фонда наброява 11 315 тома. Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и читалня, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви. В библиотечната работа и предоставянето на информация за ученици от среден и горен курс вече активно се ползват ресурсите на специализирани български учебни Интернет портали и страници, обмяната на информация и знания в национални и международни форуми, е- ученето ...Библиотеката е оборудвана с 2 компютърни работни места с неограничена Интернет връзка, с копирна апаратура.

От последните 7 години Библиотеката поддържа звено – “Специализирана и помощна НПО литература”, която се окомплектова от текущите издания на български и европейски НПО. В този раздел на библиотеката са на разположение 174 монографии, тематични издания, справочници, наръчници и др.

Една от традиционните дейности на библиотеката е организацията и провеждането на “Библиотечни уроци” за най-малките читатели, чрез които са провокира интерес към четенето и търсене на нови знания и информация.

КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
Една от основните характеристики читалище ЛИК е функционирането му като културна организация. В тази и функция се събират и са логично взаимосвързано очертани два типа политики:

Културата и изкуствата като инструмент за социално участие, възпитание, личностна изява на хората от общността.
Тази политика ЛИК реализира чрез всички дейности, традиционно припознати за читалищата като организации: любителско творчество, школи, формации, клубове по видове изкуства. За нас това е особено ценно направление, най-вече заради социалните си ефекти.
В тези дейности, нашите “клиенти” функционират не като пасивни потребители на култура и изкуства, а като хора, които спонтанно стават автори на култура.
Като че ли най-точното описание на този тип читалищна дейност даде преди време социалният антрополог Харалан Александров: “ В читалището човек може да фантазира, без да се страхува, че ще бъде осмян; може да експериментира, без да се страхува, че не е подготвен; може да твори, без да е задължен да бъде съвършен”.

Достъп до образци и арте факти на професионалното изкуство и култура.
Работата на ЛИК в контекста на тази политика е като организатор, провайдър, мениджър на културни проекти и събития, създадени и от професионални артисти.
“Лик Арт Проекти” е марката, под която ЛИК организира и представя културни продукти и арт-събития, като логично посредничество между голямото изкуство, литература и творчество и неговата шрока публика - от най-малките деца до изкушените ценители.
В партньорство с европейски, национални, регионални културни организации ЛИК работи по посока на повишаване капацитета и участието на гражданските организации, свободни творци, местни власти, културни институции, бизнес в процесите на идентифициране и използване на културата като инструмент за общностно развитие. ЛИК разработва и привлича външно финансиране за реализация на културни проекти за промоция и разпространение на професионални културни и арт събития на автори от различни жанрове на изкуството.

Типичен пример в тази посока е подкрепата на ЛИК за създаването през 2002 год. и работата на КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР «СТУДИО ПРИМО».

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Регионална Сиско Мрежова Академия.
В читалище ЛИК работи една от българските Регионални Сиско Мрежови академии.
Програмата за обучение, включваща различни курсове е разработена от Сиско Системс и се нарича Cisco Networking Academy - "Сиско Мрежова академия".
По нея се преподава в над 150 страни и в над 10 000 различни образователни институции по света като университети, училища и организации с идеална цел.
Най-актуалната информация може да получите от тук.

МЛАДЕЖКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЦЕНТЪР  “ЛИК”

От 1998 до днес в ЛИК работи Младежки доброволчески център, който дава шанс за гражданско образование и участие на млади хора. Членове на доброволческия екип към днешна дата са 40 момичета и момчета на възраст 14-22 години. С помощта на експерти и консултанти Центърът реализира текуща обучителна програма за надграждане на специфични знания у младите хора за гражданско участие и личностна социална изява.
Благотворителността и социалната си ангажираност младите доброволци на ЛИК осъществяват в полза на деца от социални домове и здравни заведения, в еко инициативи и опазване на културното наследство. Конкретни проекти за превенция на рискови фактори, битуващи в младежка среда; мисията на младите хора в Европа и ролята им в процесите на регионално и местно развитие; културен младежки обмен, са част от днешния дневен ред на Центъра.
Центърът поддържа активна работна комуникация със сродни организации от Европа, с цел осъществяване на младежки обмен и реализация на нови партньорски инициативи.

Последният голям международен проект на ЛИК и младежите е участието им в ECU - Net - Project , реализиращ идеята за младежки културен обмен, по време на 9 творчески работилници между организации от 9 страни на Западна и Югоизточна Европа.